PRZETARGI - wyniki postępowania  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 19/PZD/2019
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 18/PZD/2019
" Dostawa grysów bazaltowych w ilości:
1. 400 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004;
2. 1200 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 17/PZD/2019
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku od dr. woj. 743 do drogi powiatowej Nr 2525L"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 16/PZD/2019
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 15/PZD/2019
"Przebudowa dróg powiatowych nr 1516L, nr 1519L i nr 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 14/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów - dr. woj. 845"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 13/PZD/2019
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2019/2020"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 2
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 4
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 5
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 6


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 12/PZD/2019
"Dostawa 1100 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 10/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505L (od DR Nr 2501L w Młynkach do węzła Michałówka)"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 11/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L – ulica Wspólna w kierunku Tomaszowa na odcinku od km 0+650,00 do km 2+820,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 9/PZD/2019
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2509L Końskowola - Witowice - Wygoda w miejscowosci Chrząchów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 8/PZD/2019
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 2522L i 2525L"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 7/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w miejscowości Osiny"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 6/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło - Huta - Zaborze w m. Kębło"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 5/PZD/2019
"Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków od km 0+600,00 do km 0+967,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 4/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 3/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2542L Czesławice - Sadurki - droga woj. 860"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
"Wykonanie koszenia poboczy dróg powiatowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"


Informacje z otwarcia ofert - zadanie nr 1
Informacje z otwarcia ofert - zadanie nr 2


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 2/PZD/2019
"Dostawa 100 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 odpowiadającej wymaganiom normy PN-B-24003;1997 posiadającej atest (świadectwo jakości lub orzeczenie jakości) wydany przez producenta na Bazę Obwodu Drogowo-Mostowego w Puławach ul. Składowa 20, 24-100 Puławy"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 1/PZD/2019
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 10 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 25/PZD/2018
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY NA USŁUGĘ BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJWykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 24/PZD/2018
"Dostawa grysów bazaltowych w ilości: 1. 150 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; 2. 600 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 23/PZD/2018
"Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego remontera drogowego (Patcher) wraz z montażem na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 22/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2507L Końskowola - Sielce na odcinku od km 1+400,00 do km 2+768,00 - ETAP I"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 21/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ew. 515/1 i 515/2 - ETAP I od km 0+400,00 do km 1+862,30"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 18/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L na odcinku od km 0+030,75 do km km 0+458,00 w m. Kłoda"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 20/PZD/2018
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"


Część 1 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 2 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 3 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 4 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 5 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Część 6 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 19/PZD/2018
"Dostawa 1100 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 17/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L w Niebrzegowie od km 6+873,00 do km 7+573,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 16/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515L od km 0+266,00 do km 12+104,35 i od km 14+508,00 do km 15+990,00 - ETAP I"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 14/PZD/2018
"Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków od km 0+000,00 do km 0+600,00."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 11/PZD/2018
"Budowa obiektu mostowego w miejscowości Kłoda w ciągu drogi powiatowej Nr 1514L wraz z rozebraniem istniejącego mostu."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 13/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L w m. Janowice na odcinku od km 10+547,20 do km 11+187,20"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 12/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło - Huta - Zaborze w m. Kębło na odcinku od km 0+024,00 do km 0+475,00"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 7/PZD/2018
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków w m. Dąbrówka na odcinku od km 0+612,35 do km 1+274,50 (kilometraż roboczy) – odcinek nr 2 – ETAP I"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 10/PZD/2018
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 14 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 9/PZD/2018
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów od km 5+657,00 do km 6+000,00” w ramach zadania pn.:” Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i Stary Pożóg i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 5/PZD/2018
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na d realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 3/PZD/2018
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 8/PZD/2018
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."


Informacja o unieważnieniu


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 6/PZD/2018
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola – Celejów na odc. od km 2+387,00 do km 2+857,00 w m. Stary Pożóg w ramach zadania pn.:Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 4/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2508L Opoka - Chrząchówek"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 1/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00 na terenie Gminy Żyrzyn."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  INFORMACJE O WYBORZE OFERTY 2/PZD/2018
"Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiaotwej Nr 2509L w m. Chrząchów."


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


,

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl