Uchwała Rady Powiatu w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego


UCHWAŁA  NR XX/141/ 2008

     Rady Powiatu w  Puławach

     z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych


Na podstawie art. 12 pkt. 11, art. 40 ust.1, art. 42 ust.1 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu w Puławach uchwala, co następuje:

§1.

Uchwała określa wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu puławskiego, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Puławach, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)  prowadzenia robót w pasie drogowym;

2)  umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3)  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4)  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§2.

 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie–  5,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości –  8,00 zł

2)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 6,00 zł

3)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 10,00 zł

4)  za zajęcie pobocza,  pozostałych elementów pasa drogowego – 4,00 zł

2.  Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych przez rzut poziomy umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym:

1)  dla przyłączy  wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych:

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 60,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości– 50,00 zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 40,00  

c)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

d)  za zajęcie pobocza,  pozostałych elementów pasa drogowego – 30,00 zł

2)  dla przyłączy elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych:

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 40,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości – 30,00 zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 30,00  

c)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

d)  za zajęcie pobocza, pozostałych elementów pasa drogowego –25,00 zł

3)  dla przyłączy gazowych:

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 45,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości  40,00 zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 30,00  

c)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

d)  za zajęcie pobocza,  pozostałych elementów pasa drogowego – 25,00 zł

4)  dla sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych:

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 120,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości – 100,00 zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 80,00  

c)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

d)  za zajęcie pobocza, pozostałych elementów pasa drogowego – 60,00 zł

5)  dla sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych:

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 200,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości –150,00zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych –130,00 

c)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

d)  za zajęcie pobocza,  pozostałych elementów pasa drogowego – 100,00 zł

6)  dla sieci gazowych:

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 200,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości – 180,00 zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 180,00  

c)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

d)  za zajęcie pobocza, pozostałych elementów pasa drogowego – 150,00 zł

7)  dla pozostałych urządzeń infrastruktury technicznej niż wymienione w pkt. 1- 6

a)  za zajęcie jezdni:

-  do 50 % szerokości włącznie – 40,00 zł

-  powyżej 50 % szerokości – 30,00 zł

e)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 30,00  

f)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 200,00 zł

g)  za zajęcie pobocza,  pozostałych elementów pasa drogowego – 20,00 zł

3.  Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych przez rzut poziomy umieszczanych w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień umieszczenia:

a)  za  zajęcie innych elementów pasa drogowego niż wymienione w pkt b) – 1,00 zł

b)  za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) – 10,00 zł

4.  Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych przez powierzchnię reklamy, ustala się stawkę opłaty za każdy dzień umieszczenia – 3,00

5.  Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na prawach wyłączności (np.: ustawienie pojemnika, ogródki gastronomiczne, pod parkingi (poza strefą płatnego parkowania), tymczasowe stoiska handlowe i ekspozycje) w celach innych niż wymienione w ust.1- 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

a)  za zajęcie jezdni – 10,00 zł

b)  za zajęcie chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych – 5,00  

c)  za zajęcie pobocza, pozostałych elementów pasa drogowego – 2,00 zł

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Puławach

§4.

 Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VIII/55/2007 Rady Powiatu w Puławach z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych oraz uchwała nr XIII/86/2007 Rady Powiatu w Puławach z dnia 25 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

§5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Krzysztof Szulowski

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl