PRZETARGI - specyfikacje istotnych warunków zamówienia:


  ZMIANA SPECYFIKACJI DLA PRZETARGU 3/PZD/2018
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"


data zamieszczenia: 15.02.2018r.
  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI (*.pdf)
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI (*.doc)

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 4/PZD/2018
"Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek"

Numer ogłoszenia: 517365-N-2018;
data zamieszczenia: 13.02.2018r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

pkt. XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

pkt. XXXII SIWZ  - Projekt budowlany
   Opis techniczny
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
  

  SPECYFIKACJA DLA PRZETARGU 3/PZD/2018
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2018/S 024-050318
data zamieszczenia: 03.02.2018r.

Numer ogłoszenia TED: 2018/S 021-043322
Numer ogłoszenia UZP: 510482-N-2018
data zamieszczenia: 31.01.2018r.
  
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.pdf)
TREŚĆ SPECYFIKACJI (*.doc)

Załącznik Nr XXIX - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
   Formularz JEDZ
   Instrukcja wypełniania jednolotego dokumentu

Załącznik Nr XXXI SIWZ - Szczegółowe specyfikacje techniczne
   Szczegółowe specyfikacje techniczne

Załącznik Nr XXXII SIWZ  - Projekt budowlano - wykonawczy
   Opis techniczny
   Plan orientacyjny
   Plan sytuacyjny - Arkusz 1
   Plan sytuacyjny - Arkusz 2
   Plan sytuacyjny - Arkusz 3
   Plan sytuacyjny - Arkusz 4
   Plan sytuacyjny - Arkusz 5
   Plan sytuacyjny - Arkusz 6
   Plan sytuacyjny - Arkusz 7
   Plan sytuacyjny - Arkusz 8
   Plan sytuacyjny - Arkusz 9
   Przekroje konstrukcyjne
   Profil podłużny
   Przekroje poprzeczne
   Szczegół bariery
   Szczegół krawężnika
   Szczegół odwodnienia
   Szczegół U-12a
   Szczegół verticala
   Szczegół zatoki
   Informacja BIOZ
   Tabela robót ziemnych - 1
   Tabela robót ziemnych - 2
   Tabela wyrównań - 1
   Tabela wyrównań - 2
   Tabela wyrównań - 2
   Tabela pow. warstwy ścieralnej 1
   Tabela pow. warstwy ścieralnej 2
   Tabela pow. warstwy ścieralnej 3
   Obmiar pomocniczy - pobocza i zjazdy
   Obmiar pomocniczy - roboty brukarskie
  
Załącznik Nr XXXIII SIWZ  - Projekt stałej organizacji ruchu
   Opis techniczny
   Stała organizacja ruchu - Ark. 1
   Stała organizacja ruchu - Ark. 2
   Stała organizacja ruchu - Ark. 3
   Stała organizacja ruchu - Ark. 4
   Stała organizacja ruchu - Ark. 5
   Stała organizacja ruchu - Ark. 6
   Stała organizacja ruchu - Ark. 7
   Stała organizacja ruchu - Ark. 8
   Stała organizacja ruchu - Ark. 9
   Zestawienie oznakowania poziomego
   Zestawienie oznakowania pionowego
  
Załącznik Nr XXXIV SIWZ  - Decyzja pozwolenie na budowę
   Decyzja pozwolenie na budowę
  
Załącznik Nr XXXV SIWZ  - Dodatkowe informacje
   Informacja o przebudowie napowietrznej sieci nn w m. Baranów
   Plan sytuacyjny - Arkusz 1
   Plan sytuacyjny - Arkusz 2
  

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl