PRZETARGI - informacje z otwarcia ofert  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych na terenie Powiatu Puławskiego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące sprzedaży 250 ton mieszanki mineralno - asfaltowej na gorąco przeznaczonej do remontów cząstkowych dróg powiatowych

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące dostawy 70 ton emulsji asfaltowej kationowej do remontów cząstkowych dróg powiatowych

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2530L ul. Piasecznica w Puławach

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
wykonania przeglądów rozszerzonych 5 letnich dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Puławskiego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
wykonania 1 - rocznego przeglądu mostów zlokalizowanych na drogach powiatowych na terenie Powiatu Puławskiego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - 14/PZD/2020
Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8 700 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE - 13/PZD/2020
Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Oczyszczenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2529L - ul. Nadrzecznej i ul. Czerniawy w Kazmierzu Dolnym na odcinku od Posterunku Policji w Kazimierzu Dolnym do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2527L (ok. 1,7 km)

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2525L Brześce - Kolonia Brześce - gr. woj., na odcinku od km 0+014,20 do km 0+561,00 w msc. Brześce

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2522L na odcinku od dr. woj. 743 do drogi powiatowej nr 2525L

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zakup wraz z załadunkiem, transportem i dostawą na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Skłodowej 20 mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości 70 ton

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zakup wraz z załadunkiem, transportem i dostawą na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Skłodowej 20 - 1000 m rury ocynkowanej 1,5, grubości 3 mm

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zakup wraz z załadunkiem, transportem i dostawą na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Skłodowej 20 pionowych znaków drogowych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20, 24 - 100 Puławy wraz ze znajdującymi się tam budynkami, sprzętem, materiałami oraz innym mieniem Zamawiającego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+612,35 (kilometraż roboczy) w m. Dąbrówka - odcinek nr 2 - Etap 2

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Dostawa 300 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2536L Kurów - Wąwolnica

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1514L Kurów - Michów

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów - dr. pow. 2203L

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Poprawa odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej Nr 2547L w m. Jeziorszczyzna

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Opracowanie dokumntacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2536L Kurów - Wąwolnica

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej odwodnienia DP Nr 2519L w Bronowicach

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
na zadanie pn.:"Dostawa 1 szt. fabrycznie nowej koparko - ładowarki kołowej na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
na zadanie pn.:"Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L, nr 2546L i nr 2547L"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
na zadanie pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 3+665,00 do km 4+335,00"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2530L w m. Skowieszyn i Stara Wieś

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Chrząchów

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące pełnienia funkcji Inspektora nadzoru na zadaniu pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 2/PZD/2019
na zadanie pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2523L od km 0+000,00 do km 3+587,34"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania prac polegających na okazaniu drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2549L

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wdrożenia zatwierdzonej organizacji ruchu na drogach powiatowych nr:
1. dla części 1: droga powiatowa nr 2529L ul. Kazimierska w miejscowości Bochotnica (przejście dla pieszych)
2. dla części 2: droga powiatowa nr 2545L w miejscowości Rzeczyca (przejście dla pieszych)
3. dla części 3: droga powiatowa nr 2517L ul. Cmentarna w miejscowości Markuszów

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania opracowania dokumentacji drzew rosnących w pasie drogi powiatowej nr 2545L

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wdrożenia zatwierdzonej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1514L ul. Głowackiego w miejscowości Kurów (odcinek od DW874 do węzła "Kurów Wschód")

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania koszenia poboczy dróg powiatowych - CZĘŚĆ II

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania koszenia poboczy dróg powiatowych - CZĘŚĆ I

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
wykonania stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2536L na odcinku od drogi wojewódzkiej 874 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2537L

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8700m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltowa szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 8700m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltowa szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2525L w Brześcach

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2521L w m. Kochanów

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Dostawa 70 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 odpowiadającej wymaganiom normy PN-B-24003;1997 posiadającej atest (świadectwo jakości lub orzeczenie jakości) wydany przez producenta na Bazę Obwodu Drogowo-Mostowego w Puławach, ul. Składowa 20, 24 - 100 Puławy"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu wpisanego do rejestru zabytków na odcinkach dróg powiatowych

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania 1-rocznego przeglądu mostów zlokalizowanych na drogach na terenie powiatu puławskiego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
dotyczące wykonania 1-rocznego przeglądu dróg powiatowych na terenie powiatu puławskiego

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2521L w m. Kochanów"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2525L w Brześcach"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Zakup wraz z załadunkiem, transportem i dostawą na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 pionowych znaków drogowych, których wykaz stanowi załącznik do niniejszej oferty"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 19/PZD/2019
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Zakup wraz z załadunkiem, transportem i dostawą na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 - 4004 m rury ocynkowanej 1,5", grubości 3 mm."

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Zakup wraz z załadunkiem, transportem i dostawą na Bazę Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20 mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w ilości 80 ton"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia na terenie Obwodu Drogowo - Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20, 24 - 100 Puławy wraz ze znajdującymi się tam budynkami, sprzętem, materiałami oraz innym mieniem Zamawiającego"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Puławach przy ul. Składowej 1A i na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 18/PZD/2019
"Dostawa grysów bazaltowych w ilości:
1. 400 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004;
2. 1200 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Opracowanie dokumentacji projektowej:
1. przebudowy drogi powiatowej Nr 2521L w m. Klikawa i m. Tomaszów
2. przebudowy drogi powiatowej Nr 2519L na odc. od dr. pow. Nr 2521L do dr. pow. Nr 2522L"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2524L dr. pow. Nr 2522L - Janowice - gr. woj. (Baryczka)"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2525L w Brześcach"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 17/PZD/2019
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2522L na odcinku od dr. woj. 743 do drogi powiatowej Nr 2525L"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
"Na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
"Na zamówienie publiczne dotyczące wykonania projektów stałej organizacji ruchu"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
"Na zamówienie publiczne dotyczące zakupu pionowych znaków drogowych"

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA - SPROSTOWANIE
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 16/PZD/2019
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 13/PZD/2019
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2019/2020"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 12/PZD/2019
"Dostawa 1100 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 15/PZD/2019
"Przebudowa dróg powiatowych nr 1516L, nr 1519L i nr 2515L poprawiających dostępność do drogi ekspresowej S17"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 14/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L na odcinku Niebrzegów - dr. woj. 845"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 10/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2505L (od DR Nr 2501L w Młynkach do węzła Michałówka)"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 11/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L – ulica Wspólna w kierunku Tomaszowa na odcinku od km 0+650,00 do km 2+820,00"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 9/PZD/2019
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2509L Końskowola - Witowice - Wygoda w miejscowości Chrząchów"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w Witowicach"

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA - SPROSTOWANIE
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 8/PZD/2019
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 2522L i 2525L"

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA - SPROSTOWANIE
Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 7/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w miejscowości Osiny"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
"Wykonanie koszenia poboczy dróg powiatowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 6/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2551L Kębło - Huta - Zaborze w m. Kębło"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 5/PZD/2019
"Budowa drogi powiatowej Nr 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków od km 0+600,00 do km 0+967,00"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 4/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 3/PZD/2019
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2542L Czesławice – Sadurki droga woj. 860"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 2/PZD/2019
"Dostawa 100 ton emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej C65B3PU/RC odpowiadającej wymaganiom normy PN-EN 13808:2013 na Bazę Obwodu Drogowo - Mostowego w Puławach ul. Składowa 20, 24-100 Puławy"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 1/PZD/2019
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 10 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU
"OGŁOSZENIE O PRZETARGU pisemnym nieograniczonym w celu zbycia drewna pozyskanego z wycinki 36 szt. drzew."

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 24/PZD/2018
"Dostawa grysów bazaltowych w ilości: 1. 150 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; 2. 600 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 25/PZD/2018
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 24/PZD/2018
"Dostawa grysów bazaltowych w ilości: 1. 150 ton frakcji 8-11 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004; 2. 600 ton frakcji 2-5 mm kl. I gat. 1 odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN 13043:2004"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 23/PZD/2018
"Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego remontera drogowego (Patcher) wraz z montażem na Bazie Obwodu Drogowo Mostowego w Puławach przy ul. Składowej 20"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 22/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2507L Końskowola – Sielce na odcinku od km 1+400,00 do km 2+768,00 – ETAP I"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 21/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2546L od skrzyżowania ul. Kwaskowa Góra, ul. Lubelska i ul. Czerniawy do granicy działek o nr ew. 515/1 i 515/2 - ETAP I od km 0+400,00 do km 1+862,30"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 18/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L na odcinku od km 0+030,75 do km 0+458,00 w miejscowości Kłoda."

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 20/PZD/2018
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 19/PZD/2018
"Dostawa 1100 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2018/2019"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 17/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437L w Niebrzegowie od km 6+873,00 do km 7+573,00"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 16/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515L od km 0+266,00 do km 12+104,35 i od km 14+508,00 do km 15+990,00 - ETAP I"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 15/PZD/2018
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2535L Klementowice - Buchałowice - Bronice na odcinku długości 521 m w miejscowości Klementowice"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 14/PZD/2018
"Budowa drogi powiatowej nr 2527L Kazimierz Dolny - Podgórz - Wilków od km 0+000,00 do km 0+600,00"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 13/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2522L w m. Janowice ETAP I na odcinku od km 10+547,20 do km 11+187,20"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 7/PZD/2018
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków w m. Dąbrówka na odcinku od km 0+612,35 do km 1+274,50 (kilometraż roboczy) – odcinek nr 2 – ETAP I"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 11/PZD/2018
"Budowa obiektu mostowego w miejscowości Kłoda w ciągu drogi powiatowej Nr 1514L wraz z rozebraniem istniejącego mostu"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 12/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2551L Kębło- Huta – Zaborze w m. Kębło na odcinku od km 0+024,00 do km 0+475,00"

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 10/PZD/2018
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 14 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."

Informacja z otwarcia ofert

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 9/PZD/2018
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów od km 5+657,00 do km 6+000,00” w ramach zadania pn.: Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i Stary Pożóg i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"

Informacja z otwarcia ofert

  SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 5/PZD/2018
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"

Sprosotwanie informacji z otwarcia ofert

  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 5/PZD/2018
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 04.04.2018 r. o godz. 13.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 94 930,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Biuro Usług Projektowych Łukasz Filin ul. Koralowa 11/51 20-583 Lublin
Cena: 24 477,00 zł brutto
, gwarancja: nie dotyczy, doświadczenie personalne wykonawcy: 3 zadania, termin wykonania do 30.09.2018 r. lub data odbioru końcowego robót, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. ZDI Sp. z o. o. ul. J. Kiepury 6 22-400 Zamość
Cena: 40 200,00 zł brutto
, gwarancja: nie dotyczy, doświadczenie personalne wykonawcy: - , termin wykonania do 30.09.2018 r. lub data odbioru końcowego robót, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. UBOT Andrzej Kowalczyk ul. Długa 97A 20-365 Lublin
Cena: 27 675,00 zł brutto
, gwarancja: nie dotyczy, doświadczenie personalne wykonawcy: 3 zadania, termin wykonania do 30.09.2018 r. lub data odbioru końcowego robót, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Gajewski Marcin PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy
Cena: 46 740,00 zł brutto
, gwarancja: nie dotyczy, doświadczenie personalne wykonawcy: 3 zadania, termin wykonania do 30.09.2018 r. lub data odbioru końcowego robót, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Lider Konsorcjum: Brzozowski & Pikula Doradztwo i Nadzór s.c. ul.Stanisława Jednacza 3 24-100 Puławy , Partner konsorcjum: PROPAVE Piotr Miduch, ul. Tomasza Strzembosza 3, 20-153 Lublin
Cena: 36 727,80 zł brutto
, gwarancja: nie dotyczy, doświadczenie personalne wykonawcy: 3 zadania, termin wykonania do 30.09.2018 r. lub data odbioru końcowego robót, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 3/PZD/2018
"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 14.03.2018 r. o godz. 13.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 6 233 770,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 8 335 459,60 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 14.09.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów
Cena: 7 483 296,10 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 14.09.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Lider Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik, Partner konsorcjum: PBI WMB Sp z o.o. ul. Błonie 8 27-600 Sandomierz
Cena: 6 671 397,31 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 14.09.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 6 962 888,24 zł brutto, termin wykonania do 14.09.2018 r., gwarancja: 48 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 7 365 549,94 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 14.09.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 6/PZD/2018
"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola - Celejów na odc. od km 2+387,00 do km 2+857,00 w m. Stary Pożóg w ramach zadania pn.: Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 09.03.2018 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2532L Końskowola - Celejów na odc. od km 2+387,00 do km 2+857,00 w m. Stary Pożóg w ramach zadania pn.: Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 186 698,99 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. ECO - CARGO sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 10/10 53-413 Wrocław
Cena: 171 307,50 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 29.06.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. POLTOR Sp. z o.o. ul. Michalinowska 5 08-530 Dęblin
Cena: 138 543,78 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 29.06.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. HYDRO - BRUK Dominik Figura Cholewianka 31A 24-120 Kazimierz Dolny
Cena: 197 227,93 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 29.06.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Transportowe PeZet-BUD Piotr Zdun ul. Kilińskiego 171 24-100 Puławy
Cena: 183 112,72 zł brutto, termin wykonania do 29.06.2018 r., gwarancja: 48 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE PIAG - BUD Piotr Włodarczyk ul. Wróblewskiego 17/48 24-100 Puławy
Cena: 171 934,97 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 29.06.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  ZAPYTANIE OFERTOWE
"Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych"

Zestawienie ofert


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 4/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508L Opoka - Chrząchówek"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 01.03.2018 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 330 700,81 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 364 315,14 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 17.08.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. WOD-BUD sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 314 415,44 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 17.08.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 317 908,04 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 17.08.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 302 052,23 zł brutto, termin wykonania do 17.08.2018 r., gwarancja: 48 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20 - 711 Lublin
Cena: 310 830,67 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 17.08.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 297 069,06 zł brutto, gwarancja: 48 miesięcy, termin wykonania do 17.08.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 2/PZD/2018
"Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów."


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 01.02.2018 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej 2532L w m. Końskowola i w ciągu drogi powiatowej Nr 2509L w m. Chrząchów."


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 680 793,52 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. ECO - CARGO sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 10/10 53-413 Wrocław
Cena: 586 876,88 zł brutto, gwarancja: -, termin wykonania do 31.07.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. IMPULS CONSULTING Sp. z o.o. ul.Królewska 3 20-109 Lublin
Cena: 652 911,36 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 31.07.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. USŁUGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE MAREK ZIEMLEWSKI ul. Nadbystrzycka 78C 20-501 Lublin
Cena: 592 124,06 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 31.07.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiebiorstwo Usługowo - Handlowe BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ul. Jana Matejki 6 26-640 Skaryszew
Cena: 636 664,73 zł brutto, termin wykonania do 31.07.2018 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo - Transportowe PeZet-BUD Piotr Zdun ul. Kilińskiego 171 24-100 Puławy
Cena: 588 544,86 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 31.07.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 1/PZD/2018
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1519Lod km 2+190, 00 do km 5+515,00 na terenie Gminy Żyrzyn."


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 29.01.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1519Lod km 2+190,00 do km 5+515,00 na terenie Gminy Żyrzyn."


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 2 049 999,99 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 2 160 332,81 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 10.10.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 2 440 717,60 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 10.10.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 1 971 681,72 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 10.10.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20 - 711 Lublin
Cena: 2 148 201,69 zł brutto, termin wykonania do 10.10.2018 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 1 995 769,00 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 10.10.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
6. WOD-BUD sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 2 227 779,09 zł brutto, termin wykonania do 10.10.2018 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
7. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 2 328 559,03 zł brutto, termin wykonania do 10.10.2018 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
8. Przedsiębiortswo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń
Cena: 2 067 538,97 zł brutto, termin wykonania do 10.10.2018 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 24/PZD/2017
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 21.09.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2017/2018."


Szacunkowa wartość poszczególnych części zadania: 1 - 179 000,00 zł netto, 2 - 104 200,00 zł netto, 3 - 51 200,00 zł netto, 4 - 58 000,00 zł netto, 5 - 22 800,00 zł netto, 6 - 172 260,00 zł netto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. ZOF-TRANS Zofia Mańka Zabłocie 38, 24-173 Markuszów
Część 6 - Cena: 140 400,00 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r.,termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

2. Przedsiębiorstwo Budolano - Handlowo - Transportowe "PeZet - BUD" Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171 24-100 Puławy
Część 5 - Cena: 25 920,00 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r.,termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

3. PHU Jan Zagozdon, ul. Wróblewskiego 12/9 24-100 Puławy
Część 1 - Cena: 297 000,00 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r.,termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

4. PHU Jan Zagozdon, ul. Wróblewskiego 12/9 24-100 Puławy
Część 2 - Cena: 151 200,00 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r.,termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

5. Usługi Transportowe Marian Skorupski Glinnik 7 21-143 Abramów
Część 2 - Cena: 119 232,00 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r.,termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

6. Usługi Transportowe Marian Skorupski Glinnik 7 21-143 Abramów
Część 1 - Cena: 266 760,00 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r.,termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

7. Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANS-SYP Dariusz Omilianowicz ul. Składowa 10 24-100 Puławy
Część 5 - Cena: 28 634,40 zł brutto,
termin wykonania: 15.04.2018 r., termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 23/PZD/2017
"Dostawa 1200 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 13.09.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Dostawa 1200 Mg soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 300 000,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Kopalnia soli KŁODAWA S.A. ul. Tysiąclecia 2 62-650 Kłodawa
Cena: 388 188,00 zł brutto,
termin wykonania: Zamwiający określa dostawy soli drogowej w następujących terminach:
1. 400 Mg do dnia 16.10.2017 r.,
2. 300 Mg do dnia 13.11.2017 r.,
3. 500 Mg po 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. wg zapotrzebowania Zamawiajacego,
termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

2. PHUB TRASA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7 21-500 Biała Podlaska
Cena: 320 292,00 zł brutto,
termin wykonania: Zamwiający określa dostawy soli drogowej w następujących terminach:
1. 400 Mg do dnia 16.10.2017 r.,
2. 300 Mg do dnia 13.11.2017 r.,
3. 500 Mg po 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. wg zapotrzebowania Zamawiajacego,
termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

3. GRANKRUSZ Sp. z o.o. ul. Stanisława Moniuszki 3 22-100 Chełm
Cena: 297 207,36 zł brutto,
termin wykonania: Zamwiający określa dostawy soli drogowej w następujących terminach:
1. 400 Mg do dnia 16.10.2017 r.,
2. 300 Mg do dnia 13.11.2017 r.,
3. 500 Mg po 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. wg zapotrzebowania Zamawiajacego,
termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

4. Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transportowo Handlowe TRANS-SYP Dariusz Omilianowicz ul. Składowa 10 24-100 Puławy
Cena: 294 462,00 zł brutto,
termin wykonania: Zamwiający określa dostawy soli drogowej w następujących terminach:
1. 400 Mg do dnia 16.10.2017 r.,
2. 300 Mg do dnia 13.11.2017 r.,
3. 500 Mg po 01.01.2018 r. do dnia 31.03.2018 r. wg zapotrzebowania Zamawiajacego,
termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 21/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w m. Osiny"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 07.09.2017 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2506L w m. Osiny"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 432 907,55 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20 - 711 Lublin
Cena: 414 592,72 zł brutto, termin wykonania: 20.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23 - 200 Kraśnik
Cena: 429 991,67 zł brutto, termin wykonania: 20.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 403 824,62 zł brutto, termin wykonania: 20.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 20/PZD/2017
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 07.09.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 460 025,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Budolano - Handlowo - Transportowe "PeZet - BUD" Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171 24-100 Puławy
Cena: 453 459,32 zł brutto, termin wykonania: 20.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 18/PZD/2017
"Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 16.08.2017 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Remont systemu odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2501L w miejscowości Młynki"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 460 025,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20 - 711 Lublin
Cena: 688 254,70 zł brutto, termin wykonania: 10.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 17/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L Choszczów – Marianka – Glinnik - dr. pow. 1524L "


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 16.08.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1522L Choszczów – Marianka – Glinnik - dr. pow. 1524L"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 190 160,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23 - 200 Kraśnik
Cena: 277 543,94 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20 - 711 Lublin
Cena: 232 563,87 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 19/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 16.08.2017 r. o godz. 09.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 184 861,79 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23 - 200 Kraśnik
Cena: 261 733,00 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 16/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 28.07.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2511L w m. Żerdź"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 184 861,79 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 242 953,29 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 255 274,34 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 15/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L w m. Drzewce"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 27.07.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L w m. Drzewce"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 241 345,48 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 275 102,40 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. WOD-BUD sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 230 738,60 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 319 247,94 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 214 227,46 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 246 838,26 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 226 064,27 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
7. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 146 826,39 zł brutto, termin wykonania: 31.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 14/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 14.07.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 272 234,93 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 325 317,78 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 272 924,22 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 262 553,59 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 260 389,44 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 13/PZD/2017
"Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 10.07.2017 r. o godz. 11.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 2508L Opoka- Chrząchówek"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 989 077,53 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 1 160 144,45 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 835 541,96 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 955 658,67 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 12/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 10.07.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 190 745,20 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 288 121,14 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 213 241,58 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 184 019,81 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 192 496,97 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 11/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L w miejscowości Góra Puławska i Klikawa"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 07.07.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2521L w miejscowości Góra Puławska i Klikawa"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 247 894,20 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 332 720,67 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 277 268,29 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 254 033,44 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 248 556,10 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 10/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w miejscowosci Kłoda"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 20.06.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w miejscowosci Kłoda"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 185 720,42 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. WOD-BUD sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 212 149,28 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 279 551,64 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 240 973,59 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 208 999,41 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 200 448,39 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
6. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 219 107,05 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
7. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 198 776,35 zł brutto, termin wykonania: 01.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 8/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa."


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 19.06.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 190 882,72 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 258 671,46 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 238 500,89 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 219 457,22 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. WOD-BUD sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 242 026,08 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 217 621,44 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
6. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 235 699,27 zł brutto, termin wykonania: 29.09.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 9/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w miejscowości Klementowice."


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 12.06.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w miejscowości Klementowice."


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 175 915,22 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. WOD-BUD sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 226 506,87 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 197 603,52 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 198 232,27 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 211 406,46 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 7/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502L w miejscowości Borysów"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 08.06.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2502L w miejscowości Borysów"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 161 164,83 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 184 374,02 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. Benedyktyńska 11, 27-200 Starachowice
Cena: 196 451,42 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 182 335,99 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 176 319,05 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 195 233,72 zł brutto, termin wykonania: 31.08.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 6/PZD/2017
"Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 01.06.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 1 908 812,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 1 809 353,65 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 2 454 695,92 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 2 269 797,81 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 2 054 243,75 zł brutto, termin wykonania: 16.10.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 5/PZD/2017
"Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1516L w miejscowości Gródek, wraz z rozebraniem istniejącego mostu"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 11.05.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1516L w miejscowości Gródek, wraz z rozebraniem istniejącego mostu"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 1 954 000,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Freyssinet Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa
Cena: 1 621 014,24 zł brutto, termin wykonania: 10.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Przedsiębiorstwo Robót komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A ul. M. Rataja 15b 20-270 Lublin
Cena: 1 217 476,46 zł brutto, termin wykonania: 10.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. INTOP Tarnobrze Sp. z o.o. ul. Sienkiewicz 145m 39-400 Tarnobrzeg
Cena: 1 620 596,86 zł brutto, termin wykonania: 10.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe A-Z BUD Zbigniew Frąk ul. Zientarskiego 1A/114 26-600 Radom
Cena: 1 475 556,95 zł brutto, termin wykonania: 10.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. STRABAG Sp z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków
Cena: 1 576 087,82 zł brutto, termin wykonania: 10.11.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 3/PZD/2017
"Budowa wiaty garażowo – magazynowej na bazie Obwodu Drogowo – Mostowego w Puławach"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 03.04.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Budowa wiaty garażowo – magazynowej na bazie Obwodu Drogowo – Mostowego w Puławach"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 193 998,20 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ARKADA DELA" Emil Dygas ul. Kalińska 6/6a 26-600 Radom
Cena: 193 110,00 zł brutto, termin wykonania: 31.07.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Zakład Usług Remontowo - Budowlanych TECH-DOM ul. Składowa 6 24-100 Puławy
Cena: 218 723,35 zł brutto, termin wykonania: 31.07.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. SARSBUD Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Ryszard Szczotka Sarny 28A 08-504 Ułęż
Cena: 215 965,52 zł brutto, termin wykonania: 31.07.2017 r., gwarancja: 36 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 4/PZD/2017
"Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 28.03.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Wykonanie z własnych materiałów i własnym sprzętem 24 000,00 m2 remontów cząstkowych dróg powiatowych emulsją asfaltową szybko-rozpadową i grysami bazaltowymi w miejscach wskazanych przez Zamawiającego."


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 430 000,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 915 120,00 zł brutto, termin wykonania: 60 dni od podpisania umowy, gwarancja: 12 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Przedsiębiorstwo Hanlodow - Usługowe "MAR - DAR" Marian Tompalski Makówiec 53 87-602 Chrostkowo
Cena: 399 996,00 zł brutto, termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, gwarancja: 12 miesięcy, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 1/PZD/2017
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku droga woj. 738 - Bronowice - Dobrosławów - dawna droga krajowa 12"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 13.03.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2519L na odcinku droga woj. 738 - Bronowice - Dobrosławów - dawna droga krajowa 12"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 3 289 500,97 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 3 328 437,12 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 02.10.2017 r, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 2 783 949,87 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 02.10.2017 r, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 3 084 089,00 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 02.10.2017 r, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 2 852 265,97 zł brutto, gwarancja: 36 miesięcy, termin wykonania do 02.10.2017 r, termin płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 2/PZD/2017
"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 2515L i Nr 1519L"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 01.03.2017 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 2515L i Nr 1519L"


Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 220 000,00 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

Część 1
1. Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice
Cena: 116 850,00 zł brutto, termin wykonania do 16.08.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Gajewski Marcin Projekty Drogowe ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy
Cena: 99 630,00 zł brutto, termin wykonania do 16.08.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. CertusVia ul. Szaserów 19/12 04-293 Warszawa
Cena: 294 585,00 zł brutto, termin wykonania do 16.08.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Pracowania Projektowa "Road Way" Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa
Cena: 104 181,00 zł brutto, termin wykonania do 16.08.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

Część 2
1. Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice
Cena: 120 540,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Gajewski Marcin Projekty Drogowe ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy
Cena: 73 800,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. PWS PROJEKT Paweł Sikora Konopnica 251e 21-030 Motycz
Cena: 74 907,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. CertusVia ul. Szaserów 19/12 04-293 Warszawa
Cena: 306 855,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
5. Pracowania Projektowa "Road Way" Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa
Cena: 130 011,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami

Część 3
1. Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o. ul. Astrów 10 40-045 Katowice
Cena: 87 330,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
2. Gajewski Marcin Projekty Drogowe ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy
Cena: 36 900,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
3. CertusVia ul. Szaserów 19/12 04-293 Warszawa
Cena: 169 740,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami
4. Pracowania Projektowa "Road Way" Grzegorz Kowalik ul. Klimontowska 15b 04-672 Warszawa
Cena: 67 158,00 zł brutto, termin wykonania do 09.09.2017 r, warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 19/PZD/2016
"Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 01.12.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Zakup rafinowanych produktów z ropy naftowej, rodzaj i wielkość wg SIWZ"

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęła następująca oferta
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTOKOMPLEKS Zygmunt Filipek, ul. Składowa 6, 24-100 Puławy
Cena: 200 678,19 zł brutto.


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 18/PZD/2016
"Przebudowa: drogi powiatowej Nr 1519L, drogi powiatowej Nr 2501L, drogi powiatowej Nr 2502L na terenie Gminy Żyrzyn"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 24.10.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa: drogi powiatowej Nr 1519L, drogi powiatowej Nr 2501L, drogi powiatowej Nr 2502L na terenie Gminy Żyrzyn"

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

Część 1 - Odcinek I - Żyrzyn

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 397 998,78 zł brutto

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 457 644,38 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 504 081,06 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 413 617,00 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.

Część 2 - Odcinek II - Kotliny

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 110 056,40 zł brutto

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 152 972,64 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 138 252,00 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 142 326,99 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
4. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 116 228,48 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.

Część 3 - Odcinek III - Borysów

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 168 795,99 zł brutto

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 185 160,97 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 212 799,82 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski ul. Tatiany 4 20-711 Lublin
Cena: 172 471,26 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
4. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 175 160,25 zł brutto, 36 miesięcy gwarancji, termin wykonania do 12.12.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 17/PZD/2016
"Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 17.10.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2016/2017"

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty

Część 1 - Wynajem 2 szt. nośników o ładowności 12-15 ton i skrzyni ładunkowej długości min. 5m. do pługopiaskarek
1. Usługi Transportowe Marian Skorupski Glinnik 7 21-143 Abramów
Cena: 377 568,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. ZOF-TRANS Zofia Mańka Zabłocie 38, 24-173 Markuszów
Cena: 227 016,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 386 100,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.

Część 2 - Wynajem 1 szt. nośnika o ładowności min. 20 ton i skrzyni ładunkowej długości min. 5m do pługopiaskarek
1. Usługi Transportowe Marian Skorupski Glinnik 7 21-143 Abramów
Cena: 316 980,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. ZOF-TRANS Zofia Mańka Zabłocie 38, 24-173 Markuszów
Cena: 225 180,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.

Część 3 - Wynajem 2 szt. nośników o ładowności 8-12 tondo pługów lekkich
Brak ofert

Część 4 - Wynajem 3 szt. nośników o ładowności 12-16 ton do pługów średnich
Brak ofert

Część 5 - Wynajem 2 szt. ładowarek (fadromy) o poj. łyżki min 3,0m3
1. Przedsiębiorstwo Budolano - Handlowo - Transportowe "PeZet - BUD" Piotr Zdun, ul. Kilińskiego 171 241-00 Puławy
Cena: 12 312,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. Przedsiębiorstwo Sprzętowo Transporotow - Handlowe TRANS-SYP Dariusz Omilianowicz ul. Składowa 10 24-100 Puławy
Cena: 14 391,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.

Część 6 - Utrzymanie zimowe dróg powiatowych na terenie Gminy Nałęczów
1. Usługi Transportowe Marian Skorupski Glinnik 7 21-143 Abramów
Cena: 172 260,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.
2. ZOF-TRANS Zofia Mańka Zabłocie 38, 24-173 Markuszów
Cena: 189 540,00 zł brutto, termin wykonania do 15.04.2016 r., termin płatności faktury 30 dni.  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 16/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2541L Piotrowice-Czesławice"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 10.10.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2541L Piotrowice-Czesławice"

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 433 518,89 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły 7 następujące oferty
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28 05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 722 967,25 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 578 446,11 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
3. Fedro Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 08-445 Osieck
Cena: 639 466,61 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
4. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 493 929,61 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
5. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 636 329,05 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
6. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 677 177,62 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
7. "Przedsiębiorstwo IGORD Jerzy Podgórski" ul. Tatiany 4 20-711 Lublin.
Cena: 564 938,10 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 15/PZD/2016
"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny. Etap II od km 1+184,00 do km 1+850,00."


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 03.10.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2506L w m. Osiny. Etap II od km 1+184,00 do km 1+850,00."

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 198 485,73 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły 3 następujące ofertay
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKADA DELA Emil Dygas ul. Kalińska 6/6a 26-600 Radom
Cena: 200 660,48 zł brutto, temrin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych DROGBUD sp. z o.o. ul. Gen. Kleeberga 63, 21-400 Łuków
Cena: 180 453,10 zł brutto, temrin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowo Transportowe PeZet - BUD Piotr Zdun ul. Kilińskiego 171 24-100 Puławy
Cena: 144 143,12 zł brutto, temrin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 14/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523L na terenie Gminy Janowiec"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 30.09.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2523L na terenie Gminy Janowiec"

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 281 000,01 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęła 1 następująca oferta
1. Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji Góry 85A 24-173 Markuszów
Cena: 351 744,06 zł brutto, temrin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.


  INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT PRZETARGU 13/PZD/2016
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 2530L Puławy – Skowieszyn - Końskowola"


Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach informuje, że dniu 26.09.2016 r. o godz. 10.00 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu ogłoszonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2530L Puławy – Skowieszyn - Końskowola"

Zamawiający przeznaczył na wykonanie ww zadania kwotę 470 214,60 zł brutto

Do terminu składania i otwarcia ofert wpłynęły 4 następujące oferty
1. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Cena: 876 444,69 zł brutto, temrin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
2. PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik
Cena: 799 174,59 zł brutto, temrin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów
Cena: 757 750,28 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.
4. Przedsiębiortswo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84A 26-700 Zwoleń
Cena: 887 715,44 zł brutto, termin wykonania do 02.12.2016 r., 36 miesięcy gwarancji, termin płatności faktury 30 dni.


,

©  2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy
tel. 081 888-41-60  fax. 081 888-03-88  e-mail: pzd.pulawy@hot.pl